Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 24Solar B.V.

 

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Klant/Afnemer/wederpartij: de partij die opdracht geeft aan 24Solar om producten/diensten te leveren.

Consument:  de partij die opdracht geeft aan 24Solar om producten/diensten te leveren, niet zijnde een onderneming, maar een consument. De consument moet ook als klant/afnemer worden gezien.

24Solar B.V.: de besloten vennootschap 24Solar, gevestigd te (5252 AZ) te Vlijmen aan de Grootlaan 28.

Onderaannemer/ZZP’er: de partij die 24Solar kan inschakelen om werkzaamheden voor de klant/afnemer te laten verrichten en de producten te leveren.

Fabrikant: de fabrikant van zonneboilers, omvormers en zonnepanelen.

Overeenkomst: de levering en montage van zonneboilers en zonnepanelen in de duurzame sector voor zowel de particuliere markt als ondernemers.

Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Klant/Afnemer en 24Solar. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 24Solar voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant/Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door 24Solar en Klant/Afnemer.

2.6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

2.7. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant/Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant/Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Ook zal in dat geval kenbaar worden gemaakt dat de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft 24Solar het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3. De in offertes, prijsbladen en/of andere documenten vermelde gewichten, maten, hoeveelheden en prijzen, zijn uitsluitend informatief. Deze informatie bindt 24Solar niet.

3.4. Indien 24Solar een afbeelding, monster of model verstekt of toont, dan moet dit geacht worden slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak hieraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak hiermee zal overeenstemmen.

 

Artikel 4 Overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen 24Solar en Klant/Afnemer komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door 24Solar aan Klant/Afnemer.

4.2. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

(a) Een omschrijving van het product(en) dat door Klant/Afnemer gekocht zijn en het aantal gekochte producten;

(b) de prijs van het product;

(c) de verzend- en transportkosten in verband met het uitvoeren van de overeenkomst die 24Solar met Klant/Afnemer is aangegaan;

(d) eventuele andere kosten, zoals stelposten;

(e)  naam, klantnummer woon/vestigingsadres, adres waar het product(en) naar geleverd worden, factuuradres (indien anders dan je woon/vestigingsadres en/of afleveradres) en e-mail adres en telefoonnummer;

(f) de leveringstermijn van het product(en);

(g) het opdrachtnummer van de overeenkomst;

(h) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn;

(i) het e-mail adres, telefoonnummer van 24Solar, waar je met vragen omtrent de levering terecht kan.

4.3. De overeenkomst wordt geacht, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Klant/Afnemer en/of 24Solar blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

4.4. De hoeveelheid producten, prijs en nadere voorwaarden worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte dan wel de factuur, dan wel overeenkomst.

4.5. Als de Klant/Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 24Solar onverwijld de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4.6. 24Solar treft, indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.7. Consument (Klant/Afnemer, niet zijnde een onderneming) heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met 24Solar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden via het modelformulier voor herroeping dat op de website is geplaatst. De termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, het product heeft ontvangen.

4.8. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd.

4.9. De in lid 7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.9. Indien een consument het herroepingsrecht inroept, het product(en) volgens de voorwaarden ongebruikt en ongeopend retour zend, mag 24Solar wachten met terugbetalen tot 24Solar het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

4.10. 24Solar kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant/Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.11. De Klant/Afnemer staat in en is verantwoordelijk voor de constructie waarop 24Solar de zonnepanelen en/of zonneboilers monteert.

 

Artikel 5 Levertermijn

5.1. Is Klant/Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Klant/Afnemer voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

5.2. De overeengekomen of door 24Solar opgegeven datum van levering of uitvoering is indicatief, tenzij 24Solar in een schriftelijke orderbevestiging uitdrukkelijk de verplichting tot levering of uitvoering niet eerder of later dan enige datum of tijdspanne aanvaardt.

5.3. De levertermijn is nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn termijn geldt niet als tekortkoming en geeft de Klant/Afnemer geen recht op ontbinding of vergoeding van de door hem of derden geleden schade. De Klant/Afnemer vrijwaart 24Solar voor aanspraken van derden ter zake.

5.4. Levering vindt plaats door aflevering van zaken of oplevering van werkzaamheden aan c.q. op de overeengekomen plaats. Na aflevering is het risico van de daarbij betrokken zaken voor de Klant/Afnemer.

5.5. 24Solar is vrij in de wijze van vervoer en/of verpakking van af te leveren zaken, mits deugdelijk en gebruikelijk voor de betrokken zaken. Dit lijdt uitzondering indien 24Solar zich uitdrukkelijk tot gebruik van een bepaalde verpakking of een bepaalde wijze van vervoer verbindt in een schriftelijk orderbevestiging.

5.6. Indien aflevering of oplevering wordt aangeboden door 24Solar maar niet kan worden uitgevoerd vanwege een oorzaak gelegen bij of in de risicosfeer van de Klant/Afnemer of door de Klant/Afnemer wordt geweigerd, gaat na de eerste aanbieding het risico van de desbetreffende zaken over naar de Klant/Afnemer en kan 24Solar aanspraak maken op betaling. 24Solar zal de goederen beschikbaar houden voor de Klant/Afnemer, op diens kosten. 24Solar heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden door de enkele schriftelijk verklaring, indien de Klant/Afnemer niet afneemt binnen een termijn van 10 dagen na daartoe bij aangetekende brief door 24Solar te zijn aangemaand. 24Solar heeft vervolgens recht op vergoeding van de opslagkosten en de overige schade die het gevolg is van het feit dat de ontbinding van de overeenkomst heeft plaats gevonden

5.7. Indien vertraging in de montage niet te wijten is aan 24Solar, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, voor rekening van Klant/Afnemer.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1. 24Solar blijft eigenaar van de afgeleverde zaken tot de Klant/Afnemer alle vorderingen van 24Solar ter zake van door 24Solar aan de Klant/Afnemer geleverde of nog te leveren zaken en/of geleverde en nog te leveren diensten, alsmede de eventuele vordering van 24Solar wegens tekortkoming door de Klant/Afnemer, een en ander als bedoeld in BW 3:92 lid 2, volledig heeft voldaan. De Klant/Afnemer mag de zaken zolang de eigendom berust bij 24Solar niet gebruiken.

6.2. 24Solar is bevoegd de geleverde zaken die haar eigendom zijn gebleven, bij niet-nakoming terug te nemen. Klant/Afnemer machtigt 24Solar om de zaken weg te halen daar waar deze zich bevinden.

 

 

Artikel 7 Contractsduur

7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd.

7.2. De Overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan, kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd.

7.3. 24Solar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Klant/Afnemer/ZZP’er de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. Klant/Afnemer/ZZP’er in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 3. Klant/Afnemer/ZZP’er opgehouden is te bestaan of ontbonden.
 4. Indien Consument/ZZP’er is overleden of in de schuldsanering terecht komt.
 5. Indien Klant/Afnemer/ZZP’er de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

7.4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt 24Solar daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden/geleverde zaken, waarbij aan de Klant/Afnemer onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

7.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 24Solar op de Klant/Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien 24Solar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.6. Indien 24Solar tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

 

Artikel 8 Prijzen

8.1. Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, transport, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Als overeengekomen prijs geldt het bedrag vermeld in de orderbevestiging van 24Solar of, indien geen orderbevestiging volgt, het bedrag vermeld op de factuur.

8.2. 24Solar heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst opgekomen verhogingen van de kostprijs waaronder begrepen op de levering of oplevering drukkende belastingen geheel of gedeeltelijk aan de klant in rekening te brengen en de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

8.3. Indien 24Solar met de Klant/Afnemer een vast tarief overeenkomt, is 24Solar gerechtigd dit tarief jaarlijks te verhogen. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Klant/Afnemer vereist.

8.4. De kostenadministratie van 24Solar alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Klant/Afnemer uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Klant/Afnemer heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

 

Artikel 9 Betaling

9.1. Betaling door Klant/Afnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door 24Solar aan te wijzen bankrekening.

9.2. 24Solar is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die 24Solar maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant/Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant/Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.4. Indien de Klant/Afnemer een factuur van 24Solar niet c.q. niet volledig c.q. niet tijdig voldoet, is Klant/Afnemer zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. 24Solar heeft in dit geval recht rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente.

9.5. De openstaande vordering is direct opeisbaar indien Klant/Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Klant/Afnemer wordt gelegd, Klant/Afnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 10 Opschorting

10.1. Indien Klant/Afnemer niet tijdig overgaat tot betaling van facturen, is 24Solar gerechtigd de werkzaamheden en het leveren van zaken op te schorten, zonder dat 24Solar schadeplichtig is.

 

Artikel 11 Annulering

11.1. Indien Klant/Afnemer de opdracht annuleert, zijn alle door 24Solar ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 15% van de hoofdsom. Het voorgaande dient te worden vermeerderd met eventuele door 24Solar ten gevolge van de annulering geleden schade.

11.2. Indien Klant/Afnemer een speciale bestelling heeft gedaan bij 24Solar, is annulering niet mogelijk.

 

Artikel 12 Vooruitbetaling zekerheidstelling

24Solar is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Klant/Afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op 24Solar rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van 24Solar op vergoeding van schade, kosten en interesten door Klant/Afnemer.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is 24Solar eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Klant/Afnemer ontwikkelde werken.

13.2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Klant/Afnemer 24Solar hiervan onverwijld in kennis stellen.

13.3. 24Solar heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant/Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Geheimhouding

Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden en waarvan partijen redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 

Artikel 15 Reclames/garantie

15.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Klant/Afnemer reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Klant/Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 24Solar te worden kenbaar gemaakt.

15.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant/Afnemer niet op.

15.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, ter beoordeling van 24Solar, heeft 24Solar de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het vervangen van het product of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant/Afnemer reeds betaalde bedragen.

15.4. Voor alle door 24 Solar geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals is verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier.

15.5. Reclame is niet mogelijk indien:

 1. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Klant/Afnemer
 2. de Klant/Afnemer derden heeft ingeschakeld voor reparaties
 3. de geleverde zaken of de montage een of meer afwijkingen vertonen die redelijkerwijs getolereerd moeten worden.
 4. de Klant/Afnemer in strijd met de instructies en/of adviezen van 24Solar heeft gehandeld.
 5. de zaken voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zijn normaal gesproken bestemd zijn.
 6. de Klant/Afnemer een derde partij de zonnepanelen heeft laten vervoeren en op onoordeelkundige wijze zijn vervoerd.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

16.1. 24Solar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van 24Solar. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.2. De aansprakelijkheid voor directe schade van 24Solar wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant/Afnemer 24Solar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en 24Solar ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 24Solar in staat is adequaat te reageren.

16.3. Indien de Klant/Afnemer aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van 24Solar die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is 24Solar voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de factuur voor de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van 24Solar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van 24Solar in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van 24Solar.

16.4. 24Solar is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde zaken, indien blijkt dat Klant/Afnemer c.q. gebruiker zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften.

16.5. 24Solar is niet aansprakelijk voor overbelasting van elektro op meterkasten.

Artikel 17 Uitvoering van de opdracht

17.1. 24Solar zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

17.2. 24Solar bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

17.3. 24Solar kan Opdrachtgever adviseren een derde in te schakelen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst aangaat met deze derde is 24Solar niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

17.4. Klant/Afnemer draagt zorg voor het tijdig en behoorlijk verrichten van werkzaamheden en het ter beschikking stellen van de voorzieningen die nodig zijn om de montage te verrichten. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient Klant/Afnemer zorg te dragen voor:

 1. de benodigde vergunningen, ontheffingen, vrijwaringen en goedkeuringen voor leveranties van derden.
 2. alle noodzakelijke gegevens voor de opdracht of het werk
 3. de toegang tot het gebouw waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Indien 24Solar haar werkzaamheden bij aanvang niet kan uitvoeren, om welke reden dan ook, dan is Klant/Afnemer de door 24Solar gemaakt kosten verschuldigd met het minimum van dagprijzen die gelden voor de ingeschakelde personen.
  d. voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer van materialen, grondstoffen en/of werktuigen.
 4. bereikbaarheid van en nutsvoorzieningen bij de bouwplaats
 5. parkeerruimte en indien overeengekomen rangeermogelijkheden voor een kraan. Het laatste valt onder de verantwoordelijkheid van Klant/Afnemer.

17.5. De buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden worden door 24Solar als meerwerk gefactureerd voor de op dat moment geldende tarieven.

17.6. Indien 24Solar asbest aantreft, zal 24Solar de  werkzaamheden stilleggen.

 

Artikel 18 Opneming

18.1. De opneming van het werk dient zo spoedig mogelijk te geschieden en in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk.

18.2. De opneming vindt plaats in aanwezigheid van beide partijen en is bedoeld om te constateren of 24Solar aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

18.3. Na opneming dient Klant/Afnemer binnen 8 dagen schriftelijk mede te delen of het werk als niet is goedgekeurd. Indien Klant/Afnemer niet akkoord, is dient zij de gebreken, die de onthouding van de goedkeuring zijn, te vermelden. Indien het werk wordt goedgekeurd, dient Klant/Afnemer voor akkoord te tekenen.

18.4. Goedkeuring wordt tevens geacht aanwezig te zijn, indien Klant/Afnemer niet binnen de termijn van 8 dagen een reactie geeft of het werk in gebruik is genomen.

 

Artikel 19 Overdraagbaarheid

19.1. Het is Klant/Afnemer niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met 24Solar gesloten overeenkomst, over te dragen.

19.2. Overdracht van rechten en/of verplichting is alleen mogelijk nadat Klant/Afnemer, 24Solar hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van 24Solar heeft verkregen.

 

Artikel 20 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant/Afnemer uit welke hoofde ook jegens 24Solar in verband met het verrichten van werkzaamheden door 24Solar in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant/Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 21 Privacy en persoonsgegevens

21.1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.

21.2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.

21.3. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.

21.4. Indien blijkt dat bij 24Solar sprake is van een datalek, dat door Klant/Afnemer/ZZP’er gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal 24Solar Klant/Afnemer/ZZP’er daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat 24Solar bekend is geworden met het datalek. 24Solar probeert de Klant/Afnemer direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

21.5. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
21.6. Klant/Afnemer/ZZP’er is in overleg met 24Solar gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Klant/Afnemer/ZZP’er draagt alle kosten in verband met deze controle.

21.7. 24Solar kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover 24Solar niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal 24Solar met die Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met 24Solar geeft Klant/Afnemer toestemming voor het inschakelen van de Derden.

21.8. 24Solar verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij 24Solar hierover met Klant/Afnemer/ZZP’er andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.

21.9. 24Solar is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Klant/Afnemer/ZZP’er de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

 

Artikel 22 Overmacht

22.1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overstromingen, storm vanaf windkracht tien, aardbevingen alsmede stakingen door de werknemers van 24Solar, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van 24Solar, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van 24Solar onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van 24Solar kan worden verlangd.

22.2. Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de wederpartij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

23.1. Op alle overeenkomsten tussen Klant/Afnemer/ZZP’er en 24Solar waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

23.2. De rechter in de vestigingsplaats van 24Solar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. 24Solar heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.